Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ-Сливен към “ВиК-Сливен” ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити-флокуланти/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 962501

Обявлението е публикувано в АОП под номер 962502

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 13:41:34 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 13:42:04 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 13:43:04 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 14:48:52 ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 13:21:24 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 11 май 2020 г., 13:13:11 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 11 май 2020 г., 13:13:37 ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 11 май 2020 г., 13:14:13 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 11 май 2020 г., 13:17:03 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 15:15:47 ]

Договор [ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 15:16:15 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 14:56:41 ]