Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Решението е публикувано в АОП под номер 968806

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 27 март 2020 г., 15:29:49 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 15:42:08 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 1 септември 2020 г., 09:14:33 ]