Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 981079

Обявлението е публикувано в АОП под номер 981080

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:01:38 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:02:00 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:02:29 ]

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 15:41:25 ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 15:31:17 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 15:31:45 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 30 септември 2020 г., 13:45:09 ]

Договор [ Дата на публикуване: 30 септември 2020 г., 13:45:33 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 28 октомври 2021 г., 14:26:41 ]