Профил на купувача

Пазарна консултация с предмет:

Покана за участие в пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

Покана за участие в пазарни консултации (публикуван документ на 13.08.2019 г.) [ Размер на файла: 9.34MB ]

Протокол (публикуван документ на 27.08.2019 г.) [ Размер на файла: 844.92kB ]