Профил на купувача

Пазарна консултация с предмет:

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора“

Покана пазарни консултации [ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 16:08:09 ]

Протокол [ Дата на публикуване: 10 януари 2020 г., 09:46:22 ]