Профил на купувача

Пазарна консултация с предмет:

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Покана за пазарни консултации [ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 16:05:37 ]

Протокол [ Дата на публикуване: 12 февруари 2020 г., 15:07:59 ]