Документи

Нормативни документи

Политика за защита на личните данни на физически лица


Решение на ДКЕВР за одобрение на общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, приети с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР, публикувани във вестник "Новинар", брой 196 на 21.08.2014 г. и вестник "Сливенски новини", брой 34 на 05.09.2014 г,. в сила от 05.10.2014 г.

ЗАКОН за водите

ЗАКОН за собствеността

ЗАКОН за защита на класифицираната информация

ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ЗАКОН за устройство на територията

НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Предложение

Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "В и К" Сливен валидни до 05.10.2014 г.

Формуляри

Списък на документите за крайни клиенти и абонати, с възможност за техния download и последващо разпечатване.

ДЕКЛАРАЦИЯ съгласие за солидарна отговорност с наемател за физическо лице

ДЕКЛАРАЦИЯ съгласие за солидарна отговорност с наемател за юридическо лице

ДЕКЛАРАЦИЯ от собственик на водоснабден имот за поемане на солидарна отговорност с наемател за заплащане на дължимите суми за вода - за юридическо лице

ДЕКЛАРАЦИЯ от собственик на водоснабден имот за поемане на солидарна отговорност с наемател за заплащане на дължимите суми за вода - за физическо лице

Договор за предоставяне на услугите В и К

Предварителен договор за проектиране на присъединяването на недвижими имоти и потребителите на вода към водопроводната и/или канализационни мрежи

Споразумение

СПОРАЗУМЕНИЕ на основание чл. 57, ал. 4 от Общи условия

Заявление от потребители физически лица

Заявление за прехвърляне на плащането от една партида на друга

Заявление за присъединяване към водоснабдителни и/или канализационни системи - Образец 1

Заявление от потребители юридически лица

Заявление за ползване на В и К услуги

Заявление за присъединяване към водоснабдителни и/или канализационни системи - Образец 4

Заявление за удостоверение