Годишен финансов отчет

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2018 ГОДИНА


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2017 ГОДИНА


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2016 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2016 ГОДИНА


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2015 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2015 ГОДИНА


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2014 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2014 ГОДИНА


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2013 ГОДИНА

Доклад на независимия одитор

Индивидуален годишен финансов отчет


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2012 ГОДИНА

Доклад на независимия одитор

Индивидуален годишен финансов отчет


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2011 ГОДИНА

Доклад на независимия одитор

Отчет за собствения капитал към 31.12.2011 г.

Отчет за доходите за 2011 година

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2011 г.

Отчет за паричните потоци за 2011 година


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2010 ГОДИНА

Доклад на независимия одитор

Отчет за промените в собствения капитал за 2010 г.

Отчет за всеобхватния доход за 2010 година

Баланс към 31.12.2010 г.

Справка към баланса

Отчет за паричните потоци за 2010 година