Интегрирана система за управление

От 08 февруари 2019 година във "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД град Сливен има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, на околната среда и на здравето  и безопасността при работа в областта на доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване  на отпадни води; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на водоснабдителни и канализационни мрежи;  строително-монтажни и строително-ремонтни дейности.

След успешно преминат одит  Дружеството получи сертификати ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Ръководството поема ангажимента и отговорността по осигуряване на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика, постигане на поставените цели и спазване на всички изисквания при работа съгласно въведените стандарти.

Политика на Ръководството на "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД по управление на качеството, здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда

Sert_mark_9001 Sert_mark_14001 Sert_mark_18001