Новини

Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626162

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментното обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 Проект “Инкасо-Фирми“ (в частта плащания, лихвени фактури, издаване на фактури и издаване на електронни фактури и всички справки, касаещи проект „Инкасо-Фирми“); 2 Проект „Финансово-счетоводна дейност” (в част амортизации и част дълготрайни материални активи)

Решението е публикувано в АОП под номер 626162

www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=626162

Решение за прекратяване на процедура по договаряне без обявление публикувано в АОП под номер 630878

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=630878&newver=2


Снимки: