Новини

ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) ...

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

СЪОБЩЕНИЕ!!!

На 30.10.2019 година в 13.03 часа с Решение №РД07-444/30.10.2019 година е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

Решението е публикувано в АОП под номер 935933

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=935933&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935932

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=935932&mode=view


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 30.09.2019 г.)

Обявление (публикуван документ на 30.09.2019 г.)

Документация и образци (публикуван документ на 30.09.2019 г.)

Разяснение (публикуван документ на 07.10.2019 г.)

Разяснение 2 (публикуван документ на 15.10.2019 г.)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (публикуван документ на 17.10.2019 г.)

Решение за прекратяване (публикуван документ на 30.10.2019 г.)