Новини

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“

ПРОЕКТ: № BG16M1OP002-1.016-0008 „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД.

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

На 24.09.2019 г. "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД подписа Административен договор Д-34-82/24.09.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0008-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, ос 1 „Води“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“,

Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД

Проект: № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.

Обща стойност на проекта: 133 326 939,91 лв. с ДДС, от които:

Безвъзмездна финансова помощ:

· 81 228 571, 41 лв. без ДДС - допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и

· 14 334 453, 81 лв. без ДДС - допустими разходи представляващи национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Финансиране от страна на Бенефициента:

· 15 556 771, 53 лв. допустими разходи, представляващи собствен принос на Бенефициента „ВиК - Сливен“ ООД и

· 22 207 143, 16 лв., представляващи ДДС – недопустим разход по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца, считано от датата на сключването на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектът ще се реализира на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, която съвпада с административните граници на област Сливен и в частност – на териториите на следните агломерации и водоснабдителни системи към тях: Агломерация Сливен, вкл. кв. Речица (BGAG67338_00) и Агломерация Нова Загора (BGAG51809_00).

Предвижда се рехабилитация, ремонт и изграждане на 58,15 км водопроводна мрежа и 44,79 км канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ-Нова Загора на Агломерация Нова Загора.

• Агломерация Сливен, вкл. кв. Речица:

Водоснабдяване:

-Изграждане на нови довеждащи/хранителни водопроводи;

-Реконструкция на довеждащи водопроводи;

-Основен ремонт на съществуващи помпени станции и други съоръжения;

-Подмяна на помпите и включването им към СКАДА;

-Основен ремонт на водопроводна мрежа.

Канализация:

-Изграждане на главни колектори и второстепенна мрежа, канализационна помпена станция (КПС) и тласкател в кв. Речица;

-Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с висока инфилтрация в гр. Сливен;

Пречистване:

-Реконструкция на ПСОВ-Сливен;

• Агломерация Нова Загора

Водоснабдяване:

-Основен ремонт на градската водопроводна мрежа;

-Реконструкция на помпените станции;

-Ремонт на сухите камери на напорния водоем (НВ)

Канализация:

-Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на територията на гр. Нова Загора;

-Пречиствателно реновация на ПСОВ – Нова Загора;

За ОТ „ВиК-Сливен“ и нейните две агломерации – обект на инвестиции, е предвидено разширяване на система СКАДА за мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, както и запис на събития под формата на логове и изграждане и внедряване на Географска информационна система (ГИС).

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Повишаване ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвет от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, на обсобената територия, обслужвана от „ВиК – Сливен“ ООД.

Чрез изпълнението на определените мерки по компоненти Водоснабдяване, Отвеждане на отпадъчните води и Пречистване на отпадъчните води ще бъдат постигнати следните резултати:

• Намаляване загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система;

• Подобряване на качеството на водата, предназначена за питейни нужди, съгласно Директива 98/83/ЕО;

• Подобряване качеството на повърхностните води;

• Опазване на водните ресурси;

• Постигане на съответствие с Директива 91/271 ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.

Изпълнението на проекта по настоящата процедура ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)

Очакваните резултати от изпълнението на проекта по процедурата са:

• Увеличаване броя на агломерациите в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271 ЕИО;

• Подобряване управлението на утайките от ПСОВ;

• Подобряване състоянието на водните тела, чрез намаляване на товара на замърсяване;

• Подобряване на водоснабдяването, намаляване загубите на вода и изпълнение на задължения по Директива 98/83/ЕО.


Снимки:


Прикачени файлове:

Проект BG16M1OP002-1.016-0008