Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Сливен в периода 07.09.21 г. – 20.09.21 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че считано от 26.08.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоражения на гр. Сливен, вкл. Водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност”, с подобект “Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Сливен. От 26.08.2021г. започват дейности по подмяната на водопроводната мрежа по ул. “Светлина ” в промишлената зона и от 15.09.2021 г. в следните участъци на път II-53 от Републиканската пътна мрежа на територията на гр. Сливен :

1. По трасето на Пресичане с път II-53 при км. 119+014 по бул. “Шести септември”;

2. По трасето на Пресичане с път II-53 при км. 119+139 по бул. “Шести септември”;

3. По трасето на Пресичане с път II-53 при км. 120+160 по бул. “ Цар Симеон” във връзка с довеждащ водопровод от резервоар “Хамамбаир” ;

4. По трасето на Пресичане с път II-53 при км. 123+064 по бул. “Цар Симеон”, при ул. “Светлина” в промишлената зона ;

От 15.09.2021 г. са планирани строително-монтажни работи по подмяна на водопроводната мрежа по ул. “Есперанто” в промишлената зона и ул. “Пирин” в кв. “Надежда”, като при стартиране на СМР ще бъде установен съгласуван график за планирано спиране на водоснабдяването.

При нарушаване на водоподаването, ще бъдат взети мерки то да бъде възстановено своевременно.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: