Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 25.04.2022 – 08.05.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 25.04.2022 – 08.05.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

1. Главен клон I (10) висока зона по бул „Панайот Хитов“;

2. Главен клон II (1) висока зона по ул. „Партиарх Евтимий“;

3. Главен клон III (3) висока зона по ул. „Асен Златаров“;

4. Главен клон VII средна зона по ул. „Дели Ради“;

II. Строителни дейности по канализационната мрежа:

1. Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: