Откриване на партида

За физическо лице

За да откриете партида нова партида трябва да представите попъленено заявление за откриване на партида по образец, копие от документ, удостоверяващ правото Ви на собственост или вещно право на ползване или декларация-съгласие. При новостроящи сгради трябва да представите и копие от разрешително за строеж.

Заявление за откриване на партида по образец за физически лице

 Декларация-съгласие за физическо лице

За юридическо лице

За откриване на партида на юридическо лице необходимите документи, са заявление за откриване на партида за фирми по образец, копие от документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право), копие от разрешително за строеж и копие от документ за актуална съдебна регистрация.

Заявление за откриване на партида по образец за юридическо лице