Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Открита процедура по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към В и К - Сливен”ООД, гр. Сливен ”

 Уникален номер в регистъра на АОП: 01075-2014-0007

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138363630

Документация за участие в обществена поръчка флокуланти 2014
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2014 г., 11:56:50, размер на файла: 3.11MB ]

Решение за прекратяване на доставка реагенти
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2014 г., 11:56:12, размер на файла: 2.41MB ]

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен


Решението за прекратяване е публикувано в АОП под номер 632562