Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП:"СМР за модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Обява за събиране на оферти, по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:"СМР за модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд" във връзка с Договор № BG05М90Р001-1.008-0507-С01 "Подобряване на качеството на работните места във "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обява [ Размер на файла: 2.75MB ]

Информация по чл. 20, ал. 3 от ЗОП [ Размер на файла: 551.87kB ]

Разяснения 29.03.2018 г. [ Размер на файла: 311.39kB ]

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 23.04.2018 г.) [ Размер на файла: 0.96MB ]

Договор от 14.05.2018 г. (публикуван документ на 06.06.2018 г. ) [ Размер на файла: 11.73MB ]