Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) ...

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

На 30.10.2019 година в 13.03 часа с Решение №РД07-444/30.10.2019 година е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“.

Решението е публикувано в АОП под номер 935933.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935932.

Решение за откриване (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 1.77MB ]

Обявление (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 3.43MB ]

Документация и образци (публикуван документ на 30.09.2019 г.) [ Размер на файла: 33.80MB ]

Разяснение (публикуван документ на 07.10.2019 г.) [ Размер на файла: 643.81kB ]

Разяснение 2 (публикуван документ на 15.10.2019 г.) [ Размер на файла: 933.01kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (публикуван документ на 17.10.2019 г.) [ Размер на файла: 1.25MB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 30.10.2019 г.) [ Размер на файла: 817.04kB ]

Съобщение по чл.43,ал.4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 13:13:19 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 02 декември 2019 г., 13:22:00 ]