Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК - Сливен ООД, гр. Сливен“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК - Сливен“ ООД, гр.  Сливен".

Решението е публикувано в АОП под номер 953701

Обявлението е публикувано в АОП под номер 953702

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 15:28:01 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 15:28:47 ]

Документация и образци за участие - охрана [ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 15:29:25 ]

Разяснение [ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 15:44:28 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 15:37:40 ]

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 13:58:32 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 14:29:38 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 14:30:06 ]

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 14:30:35 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 14:31:01 ]

Договор [ Дата на публикуване: 29 юли 2020 г., 10:04:53 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 29 юли 2020 г., 10:05:26 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 27 юли 2022 г., 13:36:19 ]