Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение..."

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 964741

Обявлението е публикувано в АОП под номер 964742

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 16 март 2020 г., 11:54:14 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 16 март 2020 г., 11:54:43 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 16 март 2020 г., 15:34:05 ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 24 април 2020 г., 14:13:36 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 13:39:46 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 13:40:15 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 13:40:48 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 13:41:15 ]

Договор [ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 12:58:31 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 12:59:00 ]

Обявление за приключване на договор [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 14:40:12 ]