Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен“.

Решението е публикувано в АОП под номер 966319

Обявлението е публикувано в АОП под номер 966321

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 11:48:17 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 11:48:48 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 24 март 2020 г., 15:48:40 ]

Разяснение [ Дата на публикуване: 16 април 2020 г., 12:41:07 ]

СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен“

Съгласно Методическо указание на АОП № МУ-5 от 16.04.2020 г., когато процедура по възлагане на обществена поръчка е открита след 13.03.2020 г., следва да се приеме, че не са започнали да текат никакви срокове. За тези процедури, законоустановеният срок за подаване на оферти е спрян още от момента на откриването им. Началният момент на всички срокове е определен съгласно параграф 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и започва да тече от 17.04.2020 г.

В тази връзка, на основание параграф 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, е направена промяна в срока за получаване на оферти и датата на отваряне на офертите обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен“.

Обявлението за изменение е изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Същото ще бъде публикувано на профила на купувача на Възложителя в деня на публикуването му в Регистъра на обществените поръчки.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 15:53:25 ]

Променена документация [ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 15:58:00 ]

Протокол № 1 СН ВС Сливен [ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 14:45:24 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 11:14:00 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:10:13 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:10:20 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:10:27 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:10:37 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 11:56:44 ]

Договор №12 [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 11:56:51 ]

Приложения към Договор №12 [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 12:06:14 ]