Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

Решението е публикувано в АОП под номер 970069

Обявлението е публикувано в АОП под номер 970070

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 16:14:07 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 16:14:34 ]

Идейни проекти на обектите № 1, 4, 7, 8, 9 [ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 16:41:21 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 16:40:19 ]

Разяснение № 1 [ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 15:38:03 ]

Разяснение № 2 [ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 10:17:25 ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 15:42:56 ]

Документация и образци променени [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:22:54 ]

Идейни проекти инженеринг ПСПВ [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:58:04 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 16:31:31 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 14:19:21 ]

Протокол № 2 ПСПВ [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:52:38 ]

Протокол № 3 ПСПВ [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:52:47 ]

Доклад ПСПВ [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:52:55 ]

Решение за избор на изпълнител ПСПВ [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:53:03 ]

Съобщение за връчване на Решениe по чл.43, ал.4 от ЗОП  (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка), с № РД-07-424 /28.08.2020 г., за избор на изпълнител по Обществена Поръчка с предмет:  „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 13:21:36 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 15:44:45 ]

Договор [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 15:44:55 ]

Приложение към Договор №7 [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 16:25:51 ]