Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Решението е публикувано в АОП под номер 971811

Обявлението е публикувано в АОП под номер 971812

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 15:40:05 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 11:51:36 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 14 април 2020 г., 14:21:12 ]

Идейни проекти [ Дата на публикуване: 14 април 2020 г., 14:51:05 ] 

Разяснение № 1 [ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 13:17:05 ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 15:33:29 ]

Документация и образци променени [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:18:42 ]

Идейни проетки квартал Речица [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:02:53 ]

Разяснение № 2 [ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 16:15:44 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 16:37:51 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 14:22:03 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:56:38 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:56:45 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:56:53 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:57:00 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 10:26:39 ]

Договор [ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 10:44:43 ]

Приложения към Договор [ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 11:11:48 ]