Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 975566

Обявлението е публикувано в АОП под номер 975567

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 15:34:12 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 15:29:39 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 15:41:28 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 16:17:46 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:23:16 ]