Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора“

Решението е публикувано в АОП под номер 977722

Обявлението е публикувано в АОП под номер 977723

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 15:18:24 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 15:18:51 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:15:59 ]

Протокол № 1 СН ВС Нова Загора [ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 14:50:13 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 11:12:35 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:06:26 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:06:34 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:06:42 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:06:49 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 11:53:33 ]

Договор №13 [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 11:53:42 ]

Приложения към договор № 13 [ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 11:55:01 ]