Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Решението е публикувано в АОП под номер 978176

Обявлението е публикувано в АОП под номер 978229

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 15:55:19 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 15:55:28 ]

Документация и образци [ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 15:55:30 ]

Проекти Нова Загора [ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 15:55:35 ]

Разяснение № 1 [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:40:27 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 10:52:05 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 14:29:43 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:13:27 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:13:35 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:13:43 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:13:51 ]

Съобщение за връчване на Решениe по чл.43, ал.4 от ЗОП  (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка), с № РД-07-427 / 31.08.2020 г., за избор на изпълнител по Обществена Поръчка с предмет:   „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 13:23:52 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 15:59:07 ]

Договор [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 15:58:14 ]

Приложения към Договор №8 [ Дата на публикуване: 28 октомври 2020 г., 16:27:47 ]