Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта.

Решението е публикувано в АОП под номер 982530

Обявлението е публикувано в АОП под номер 982534

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:06:40 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:07:07 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:24:22 ]

ПСОВ Сливен Приложения [ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:09:35 ]

ПСОВ Нова Загора Приложения [ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:10:29 ]

Разяснение № 1 [ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 14:55:52 ]

Разяснение № 2 [ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 14:13:02 ]

Разяснение № 3 [ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 10:16:59 ]

Разяснение № 4 [ Дата на публикуване: 21 юли 2020 г., 15:28:12 ]

Протокол № 1 ПСОВ [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 13:23:05 ]

Съобщение за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 30 септември 2020 г., 13:09:52 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 16:11:12 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 16:11:20 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 16:11:29 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 16:11:36 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 10:19:08 ]

Договор № 10 по Обособена позиция 1 [ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 10:19:18 ]

Приложения към договор № 10 [ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 10:21:02 ]

Договор № 11 по Обособена позиция 2 [ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 10:19:27 ]

Приложения към договор № 11 [ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 10:23:06 ]