Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора.

Решението е публикувано в АОП под номер 982776

Обявлението е публикувано в АОП под номер 982777

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:18:11 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 14:18:38 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:22:07 ]

Протокол № 1 СН - ПСОВ Нова Загора и Сливен [ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 14:59:06 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 11:10:53 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:03:37 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:03:46 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:03:53 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 14:04:00 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 14:36:48 ]

Договор № 14 [ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 14:36:59 ]

Приложения към договор № 14 [ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 14:38:02 ]

Договор № 15 [ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 14:37:08 ]

Приложения към договор № 15 [ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 14:39:04 ]