Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на масла, греси и антифриз за нуждите на "ВиК- Сливен" ООД, гр. Сливен”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачените файлове.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 30 януари 2013 г., 11:07:00, размер на файла: 277.09kB ]

Декларация по чл. 47 ал. 8 от ЗОП, образец № 1 и образец № 2
[ Дата на публикуване: 30 януари 2013 г., 11:07:00, размер на файла: 242.44kB ]

Публична покана за доставка на масла, греси и антифриз
[ Дата на публикуване: 30 януари 2013 г., 11:07:00, размер на файла: 376.06kB ]