Плащане по банков път

С платежно нареждане

Можете да платите по банков път с платежно нареждане. Трябва да спазите следните изисквания:

Име на получателя: "ВиК - Сливен" ООД гр. Сливен,

Банкова сметка: KBC Банк България

IBAN: BG33RZBB91551004469301

Банков код: RZBBBGSF

БП XXXX...

Където:

  • БП означава "Битови потребители"
  • XXXX... е абонатния номер

Можете да заплатите цялото задължение или да направите частично плащане.

Чрез разплащателна сметка

Потребители физически лица могат да извършват плащанията си към "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД гр. Сливен с разплащателни сметки в следните банки:

  • Банка ДСК
Ползването на тази услуга се отнася само за потребители физически лица.