Закриване на партида

При промяна на собствеността или на вещното право на ползване новият или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец за закриавне на партида, като представи документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното право на ползване на имота.

Заявление за закриване на партида по образец за физически лице