Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж., ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД“

Решението е публикувано в АОП под номер 944860; http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=944860&newver=2 

Обявлението е публикувано в АОП под номер 944861; http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=944861&mode=view

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:40:06 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:40:14 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г., 13:39:16 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 16:19:30 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 15:27:46 ]