Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) , чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) , чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

Решението е публикувано в АОП под номер 948329 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=948329&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 948330 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=948330&mode=view

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 16:27:24 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 16:28:06 ]

Документация и образци за участие публичност [ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 16:33:14 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 14:40:34 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 14:33:18 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:46:50 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:46:59 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:47:08 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:47:17 ]

Съобщение за връчване на Решениe по чл.43, ал.4 от ЗОП  (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка), с № РД-07-426 / 28.08.2020 г., за избор на изпълнител по Обществена Поръчка с предмет:   „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) , чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 13:26:08 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:13:49 ]

Договор [ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:13:57 ]

Приложения към Договор № 9 [ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:22:08 ]