Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 966564

Обявлението е публикувано в АОП под номер 966565

Становище за осъществен контрол по чл. 232:

Становище КСИ-55/ 12.03.2020 г., I етап [ Дата на публикуване: 25 март 2020 г., 13:36:26 ]

Становище от външен експерт по чл. 232а от ЗОП [ Дата на публикуване: 25 март 2020 г., 13:38:10 ]

Становище по чл. 232 от ЗОП II етап [ Дата на публикуване: 08 април 2020 г., 09:24:18 ]

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 11:58:55 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 11:59:26 ]

Документация и образци за участие ЗУП [ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 16:38:27 ]

Решение за прекратяване [ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 15:51:26 ]

Обявление за прекратяване [ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 08:37:53 ]