Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 981819

Обявлението е публикувано в АОП под номер 981820

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 10:27:55 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 10:28:21 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 13:44:59 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 13:30:46 ]

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" [ Дата на публикуване: 24 септември 2020 г., 10:05:49 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 07 октомври 2020 г., 14:36:21 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 07 октомври 2020 г., 14:36:30 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 07 октомври 2020 г., 14:36:38 ]

Решение за определяне на изпълнител [ Дата на публикуване: 07 октомври 2020 г., 14:36:48 ]

Обявление за възложена поръчка ЗУП [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 08:41:44 ]

Договор № 16 ЗУП [ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 08:41:53 ]