Профил на купувача

Пазарни консултации

2-302544 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 11 март 2020 г. 08:58:53 ч.


2-302543 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора“

Дата на публикуване: 29 януари 2020 г. 09:52:13 ч.


2-302542 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен“

Дата на публикуване: 29 януари 2020 г. 09:50:02 ч.


2-302541 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 27 януари 2020 г. 16:11:46 ч.


2-302540 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 27 януари 2020 г. 16:09:01 ч.


2-302539 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 27 януари 2020 г. 16:05:46 ч.


2-302538 - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора“

Дата на публикуване: 09 декември 2019 г. 16:05:45 ч.


2-302537 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г. 10:51:18 ч.


2-301985 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 08 октомври 2019 г. 13:38:27 ч.


2-300611 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 20 септември 2019 г. 13:43:14 ч.


2-298842 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 30 август 2019 г. 13:33:42 ч.


2-297516 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 13 август 2019 г. 16:23:25 ч.


2-297515 - Покана за участие в пазарни консултации

Дата на публикуване: 13 август 2019 г. 16:14:27 ч.