Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.

Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.09.2021г.(неделя) от 09.30ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода .

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод днес 18.09.2021г.(събота) до 16 00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Желю войвода. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв. Речица

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Събота)18.09.2021г. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Речица. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица за периода 20.09.2021 г. - 04.10.2021 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 20.09.2021 – 04.10.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица. По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения: 1. По трасето на Главен колектор I и Дъждовен профил 26 – по ул. „Изворите“ до ул. „Атанас Николов“; 2. По трасето на Главен колектор II: - по ул. „Поп Тома“, между ул. „Милин Камък“ и ул. „Драва“; - по ул. „Драва“, между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“; - по ул. „Драва“, 50 м. след ул. „Йордан Йовков“ (в посока север); 3. По трасето на Клон 19: - по ул. „Йордан Йовков“, между ул. „Тодор Асенов“ и ул. „Мир“; - по ул. „Мир“, между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Свети Иван Рилски“; 4. По трасето на Клон 99 и Дъждовен профил 24 – по ул. „Перуника“, между ул. „Изворите“ и ул. „Атанас Николов“; 5. По трасето на Клон 96, Клон 97 и Дъждовен профил 21 - по ул. „Кубрат“ от ул. „Изворите“ и ул. „Атанас Николов“. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Зареди още