Профил на купувача

Обществени поръчки

1-302568 - Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора

Дата на публикуване: 11 юни 2020 г. 15:31:53 ч.


1-302567 - Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта.

Дата на публикуване: 11 юни 2020 г. 12:58:47 ч.


1-302566 - Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

Дата на публикуване: 10 юни 2020 г. 09:31:24 ч.


1-302565 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 08 юни 2020 г. 09:45:18 ч.


1-302564 - „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 20 май 2020 г. 08:44:04 ч.


1-302563 - „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора“

Дата на публикуване: 18 май 2020 г. 13:24:09 ч.


1-302562 - Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

Дата на публикуване: 04 май 2020 г. 15:59:11 ч.


1-302561 - „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 10 април 2020 г. 08:57:30 ч.


1-302560 - „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Дата на публикуване: 09 април 2020 г. 14:14:59 ч.


1-302559 - „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

Дата на публикуване: 31 март 2020 г. 13:32:08 ч.


1-302558 - "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 27 март 2020 г. 15:30:12 ч.


1-302557 - Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД

Дата на публикуване: 19 март 2020 г. 14:59:23 ч.


1-302556 - „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен“

Дата на публикуване: 19 март 2020 г. 09:41:19 ч.


1-302555 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение..."

Дата на публикуване: 16 март 2020 г. 11:55:03 ч.


1-302554 - Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ-Сливен към “ВиК-Сливен” ООД

Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г. 13:43:12 ч.


1-302553 - "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г. 15:43:42 ч.


1-302552 - „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК - Сливен ООД, гр. Сливен“

Дата на публикуване: 13 януари 2020 г. 15:29:41 ч.


1-302551 - ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) , чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

Дата на публикуване: 09 декември 2019 г. 08:51:16 ч.


1-302550 - ОП: Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "ХУБЕР" за нуждите на ПСОВ-Сливен към “ВиК-Сливен” ООД

Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г. 14:39:42 ч.


1-294691 - ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г. 11:30:07 ч.


1-302539 - ОП: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г. 11:04:16 ч.


1-301283 - ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане ...

Дата на публикуване: 30 септември 2019 г. 11:37:42 ч.


1-301281 - ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) ...

Дата на публикуване: 30 септември 2019 г. 11:23:22 ч.


1-298472 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

Дата на публикуване: 26 август 2019 г. 14:39:15 ч.


1-296612 - ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 01 август 2019 г. 10:18:06 ч.


1-294580 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

Дата на публикуване: 05 юли 2019 г. 13:48:22 ч.


1-294367 - ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 03 юли 2019 г. 12:53:07 ч.


1-284640 - ОП: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

Дата на публикуване: 07 март 2019 г. 14:16:25 ч.


1-282558 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

Дата на публикуване: 08 февруари 2019 г. 08:22:19 ч.


1-281958 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение"

Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г. 10:27:03 ч.


1-281098 - ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"

Дата на публикуване: 21 януари 2019 г. 13:02:59 ч.


1-280418 - ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

Дата на публикуване: 11 януари 2019 г. 12:45:00 ч.


1-278120 - ОП: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура

Дата на публикуване: 06 декември 2018 г. 09:23:35 ч.


1-277948 - ОП: Изготвяне на документация за обществените поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и рехабилитация...

Дата на публикуване: 04 декември 2018 г. 09:39:18 ч.


1-277870 - ОП: Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока

Дата на публикуване: 03 декември 2018 г. 11:32:09 ч.


1-276985 - ОП: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване

Дата на публикуване: 20 ноември 2018 г. 14:38:19 ч.


1-275602 - ОП: "„Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване"

Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г. 13:10:47 ч.


1-273315 - ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г. 14:28:33 ч.


1-271697 - ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

Дата на публикуване: 11 септември 2018 г. 10:54:16 ч.


1-269125 - ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 02 август 2018 г. 11:02:39 ч.


1-267686 - ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 11 юли 2018 г. 13:52:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 856639


1-265214 - ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

Дата на публикуване: 06 юни 2018 г. 13:29:06 ч.


1-264573 - ОП с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 29 май 2018 г. 14:33:25 ч.


1-260154 - ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

Дата на публикуване: 03 април 2018 г. 14:18:34 ч.


1-258596 - ОП:"СМР за модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд"

Дата на публикуване: 16 март 2018 г. 14:02:34 ч.


1-256685 - ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г. 12:02:35 ч.


1-251105 - ОП с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 12 декември 2017 г. 15:04:12 ч.


1-250796 - ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

Дата на публикуване: 08 декември 2017 г. 11:03:16 ч.


1-250790 - ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

Дата на публикуване: 08 декември 2017 г. 10:45:27 ч.


1-244527 - ДВ: "Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на ГФО за 2017 г."

Дата на публикуване: 25 септември 2017 г. 11:05:18 ч.


1-240978 - ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

Дата на публикуване: 02 август 2017 г. 11:16:50 ч.


1-239526 - ОП:"„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Дата на публикуване: 13 юли 2017 г. 14:26:42 ч.


1-238327 - ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 27 юни 2017 г. 14:17:33 ч.


1-237159 - ОП: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД

Дата на публикуване: 12 юни 2017 г. 13:29:43 ч.


1-231583 - ОП:" „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД

Дата на публикуване: 05 април 2017 г. 11:36:24 ч.


1-230315 - Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

Дата на публикуване: 21 март 2017 г. 14:52:43 ч.


1-220369 - ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г. 10:20:33 ч.


1-218689 - ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

Дата на публикуване: 09 ноември 2016 г. 11:41:22 ч.


1-218605 - Директно възлагане на ОП

Дата на публикуване: 08 ноември 2016 г. 15:16:17 ч.


1-212528 - ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

Дата на публикуване: 26 август 2016 г. 11:46:51 ч.


1-208655 - Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

Дата на публикуване: 07 юли 2016 г. 10:35:19 ч.


1-208219 - Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

Дата на публикуване: 01 юли 2016 г. 16:08:33 ч.


1-200162 - Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 броя нови автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 месечен финансов лизинг''

Дата на публикуване: 04 април 2016 г. 13:09:42 ч.


1-184887 - Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К- Сливен” ООД

Дата на публикуване: 30 септември 2015 г. 11:40:29 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: ID9046314


1-174980 - Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода "

Дата на публикуване: 28 май 2015 г. 15:59:19 ч.


1-173874 - Публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "В и К - Сливен" ООД"

Дата на публикуване: 15 май 2015 г. 16:17:13 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: ID9041773


1-159003 - Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

Дата на публикуване: 15 декември 2014 г. 11:16:00 ч.


1-158528 - Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение"

Дата на публикуване: 10 декември 2014 г. 08:42:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 637015


1-158355 - Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение"

Дата на публикуване: 08 декември 2014 г. 14:15:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 636633


1-157313 - Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен

Дата на публикуване: 27 ноември 2014 г. 09:45:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 635076


1-155998 - Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г. 09:21:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 633091


1-155997 - Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г. 09:15:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 633085


1-154113 - Открита процедура по ЗОП

Дата на публикуване: 24 октомври 2014 г. 11:56:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 632562


1-151426 - Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626162

Дата на публикуване: 23 септември 2014 г. 14:06:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 630878


1-151425 - Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626158

Дата на публикуване: 23 септември 2014 г. 13:58:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 630871


1-145867 - Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД

Дата на публикуване: 16 юли 2014 г. 18:33:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 637143


1-126973 - Покана за набиране на оферти на изпълнител за предоставяне на финансова услуга

Дата на публикуване: 13 декември 2013 г. 11:12:00 ч.


1-125519 - Покана за набиране на оферти на изпълнител за предоставяне на финансова услуга

Дата на публикуване: 28 ноември 2013 г. 10:40:00 ч.


1-122873 - Публична покана по ЗОП с предмет: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя

Дата на публикуване: 29 октомври 2013 г. 15:51:00 ч.


1-98841 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Дата на публикуване: 30 януари 2013 г. 11:07:00 ч.


1-98103 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Дата на публикуване: 23 януари 2013 г. 13:17:11 ч.